ปฐมวัย

นางสาวรัฐมล ผาวันดี
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวณัฏฐนันท์ ทองภู
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งฤดี สุดทา
ครูอัตราจ้าง