กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวขนิษฐา ยิ้มเนียม
ครู คศ.3

นางสาวกุมารี อัษฏานุวัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวสุมิตรา โนมะยา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาวดี อาจจุฬา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมษิณี งุมเกาะ
ครูผู้ช่วย