ประถมศึกษา

นางกาญจนา สืบพิลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางภัณณิษา ทองดี
ครู คศ.3

นางวนิดา มณีไสย
ครู คศ.3

นายสมัย ทองงาม
ครู คศ.3